Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Hausa/هَوُسَا
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Uzbek -- Acts
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Tamil -- Turkish -- Urdu -- UZBEK -- Yiddish

Previous Book -- Next Book

HAVORIYLAR - Masihning zafarli yurushida

Havoriylar Kitobini O'rganish

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28


QISM 1 - QUDDUSDA, YAHUDIYADA, SAMARIYA VA SURIYADA ISO MASIHNING JAMOATINING NEGIZIMuqaddas Ruh orqali Yetaklangan Havoriy Butrusning Homiyligi Ostida (HAVORIYLAR 1 -12)

A - QUDDUSDAGI ILK JAMOATNING O'SISHI VA RIVOJ TOPISHI (HAVORIYLAR 1 - 7)
1. Kitobga Kirish va Masihning oxirgi Vadasi (Havoriylar 1:1-8)

2. Masihning Osmonga Ko'tarilishi (Havoriylar 1:9-12)

3. Muqaddas Ruhni Kutgan Guruhni Tanlash (Havoriylar 1:13-14)

4. Gunohkor Yahudoning O'rniga Mattiyaning Tanlanishi (Havoriylar 1:15-26)


5. Muqaddas Ruhning kelishi (Havoriylar 2:1-13)

6. Havoriy Butrusning xutbasi (Havoriylar 2:14-36)

7. Havoriylarning Xizmati orqali O'sish (Havoriylar 2:37-41)

8. Ilk Jamoatdagi Ruhiy Hayot (Havoriylar 2:42-47)


9. Sholning sog'ayishi (Havoriylar 3:1-10)

10. Ma'badagi Butrusning va'zi ( Havoriylar 3:11-26)


11. Butrus bilan Yuhanno qamoqqa olinib birinchi marotaba sud qilinishdi ( Havoriylar 4:1-22)

12. Jamoatning Umumiy Ibodati ( Havoriylar 4:23-31)

13. Jamoa A'zolari hamma narsada birgalikdagi hayoti ( Havoriylar 4:32-37)


14. Hananiya bilan Saffiraning o'limi ( Havoriylar 5:1-11)

15. Shifolar va mo'jizalar ( Havoriylar 5:12-16)

16. Havoriylarning zindonbandligi, va farishta tomonidan ozod bo'lishlari. ( Havoriylar 5:17-25)

17. Havoriylar Oliy Kengash oldida ( Havoriylar 5:26-33)

18. Gamalielning Maslahati va Havoriylarning Kaltaklanishi (Havoriylar 5:34-42)


19. Jamoatni Tashkilashtirish va Yetti Vazifadorni Tanlash (Havoriylar 6:1-7)

20. Stefanning Ta'sirli Guvohligi (Havoriylar 6:8-15)


21. Stefanning himoya nutqi (Havoriylar 7:1-53)

a) Otalarning Kunlarining ta'rifi (Havoriylar 7:1-19)
b) Musoning Kunlari (Havoriy 7:20-43)
c) Uchrashuv Chodiri va Ma'badning O'rnatilishi.(Havoriylar 7:44-50)
d) O'jar Odamlarga qarshi Arz (Havoriylar 7:51-53)

e) Stefanning Ochiq Osmonga qarashi va Tosh bo'ron qilinishi; uning Birinchi Shahidi (Havoriylar 7:54-8:1)

B - NAJOD XUSHXABARI SAMARIYAGA VA YAHUDIYAGA TARQASHI VA G'AYRIYAHUDIYLARNING SUHBATLARI BOSHLANISHI (HAVORIYLAR 8-12)
1. Quddusda Masihiy Jamoatning Birinchi Quvg'in bo'lishi va Imonlilarning Samariya bo'ylab tarqalishi (Havoriylar 8:1-8)

2. Sehrgar Simun va Samariyadagi Yuhanno va Butrusning Ishi ( Havoriylar 8:9-25)

3. Habashistonlik Hazinachining Suhbatlashishi va Suvga cho'mishi (Havoriylar 8:26-40)


4. Damashiqqa yaqin Masihning Shoulga ko'rinishi (Havoriylar 9:1-5)

5. Shoul Hananiyaning Qo'lida Suvga Cho'madi (Havoriylar 9:6-19a)

6. Shoulning Damashqdagi voizligi va Yahudiylar tomonidan Quvg'in etilishi (Havoriylar 9:19-25)

7. Quddusdagi Pavlus va Havoriylar O'rtasidagi Birinchi Uchrashuv (Havoriylar 9:26-30)

8. Butrusning Qo'lidagi Masihning Ajoyib Ishlari (Havoriylar 9:31-43)


9. Yuzboshi Korniliyning suhbati orqali G'ayriyahudiylarga Voizlik qilishning Boshlanishi. (Havoriylar 10:1-11:18)

10. Antioxiya shahridagi G'ayriyahudiy Jamoatining o'rnatilishi (Havoriylar 11:19-30)


11. Shoh Hirod Quddusdagi Jamoatlarni Quvg'in Qilishi (Havoriylar 12:1-6)

12. Farishtaning Qo'lida Butrusning qutqarilishi (Havoriylar 12:7-17)

13. Hirodning G'azabi va O'limi (Havoriylar 12:18-25)


QISM 2 - G'AYRIYAHUDIYLAR ORASIDA VA'Z HAQIDAGI MA'LUMOTLAR VA ANTIOXIYADAN RIMGA BO'LGAN JAMOATLARNING NEGIZI.Havoriy Pavlusning Xizmati Orqali Muqaddas Ruh bilan Yuklatildi.HAVORIYLAR 13-28
A - Pavlusning Birinchi Targ'ibot Safari (Havoriylar 13:1-14:28)
1. Barnabo va Shoulning Ish uchun bo'linishi (Havoriylar 13:1-3)

2. Kiprdagi voizlik (Havoriylar 13:4-12)

3. Anatoliyaning Antioxiya shahrida Voizlik qilish (Havoriylar 13:13-52)


4. Ikoniyada jamoatning barpo bo'lishi (havoriylar 14:1-7)

5. Listrada Jamoat Barpo bo'lishi (Havoriylar 14:8-20)

6. Derviyadagi Xizmat va Yosh Jamoatlarning Mustaxkamlash uchun Qaytish (Havoriylar 14:21-23)

7. Suriyaning Antioxiya Shahriga Qaytish va u yerda Birodarlarga Xizmatning Hisobini Berish (Havoriylar 14:24-28)


B - QUDDUSDAGI BUYUK KENGASH (HAVORIYLAR 15:1-35)

C - IKKINCHI XIZMAT ZAFARI (HAVORIYLAR 15:36-18:22)
1. Pavlusning Barnabodan ajrashi (Havoriylar 15:36-41)


2. Anatoliya va Suriya Jamoatlarining Mustahkamlanishi: Xizmat uchun Timotiyni Tanlash (Havoriylar 16:1-5)

3. Asiya Viloyatida Bitiniyaga Kirishdan Muqaddas Ruh Havoriylarga Halal beradi (Havoriylar 16:6-10)

4. Filippiyada Jamoatning Shakillanishi ( Havoriylar 16:11-34)


5. Salonikada Jamoat Barpo bo'lishi (Havoriylar 17:1-9)

6. Beriya shaharida Jamoatning shakillanishi (Havoriylar 17:10-15)

7. Pavlus Afinada (Havoriylar 17:16-34)


8. Korinf shaharida Jamoatning Shakillanishi (Havoriylar 18:1-17)

9. Pavlus Quddusga va Antioxiyaga qaytishi (Havoriylar 18:18-22)

D - UCHINCHI XIZMAT SAFARI (HAVORIYLAR 18:23-21:14) 1. Pavlus Anatoliyada – Apalos Efes va Korinf shaharlarida (Havoriylar 18:23-28)


2. Efes shaharida Ruhiy O'sish (Havoriylar 19:1-20)

3. Havoriy Quddusga Qaytishni rejalashtiradi va keyin Rimga borishni (Havoriylar 19:21-22)

4. Efes shahridagi qo'zg'alon (Havoriylar 19:23-41)


5. Pavlusning Makedoniya va Yunonistonga bo'lgan Oxirgi Safari (Havoriylar 20:1-3a)

6. Korinfda Pavlusni o'ldirish uchun ig'vo – Quddus tomon unga jo'r bo'lib safar qilyotgan sheriklarning nomlari (Havoriylar 20:3b-5)

7. Troasda Rabbiyning Kechligi va Tungi Va'zi (Havoriylar 20:6-12)

8. Troasdan Milit shahriga (Havoriylar 20:13-16)

9. Pavlusning Oqsaqollar va Ruhoniylarga Va'z borishi (Havoriylar 20:17-38)


10. Anatoliyadan Lebonga suzib ketish (Havoriylar 21:1-6)

11. Tirdan Kesariyaga (Havoriylar 21:7-14)

E - PAVLUSNING QUDDUSDA VA KESARIYADAGI ZINDONBANDLIGI (Havoriylar 21:15 - 26:32)

1. Pavlus Quddusga yetib kelishi va o'zining hizmati haqida birodarlarga gapirib berishi (Havoriylar 21:15-20)

2. Pavlusning Qonunga ko'ra Sunnatning Qabuli (Havoriylar 21:20-26)

3. Yahudiylar Pavlusga Hujum qilishi, Rim askarlari Uni Quvg'in qilishi (Havoriylar 21:27-40)


4. Pavlusning yurtdoshlari oldidagi himoyasi (Havoriylar 22:1-29)


5. Pavlus Yahudiylarning Oliy Kengashi oldida (Havoriylar 22:30 - 23:10)

6. Tunda Masihning Pavlusga Ko'rinishi (Havoriylar 23:11)
7. Pavlusga qarshi aqidaparastlarning ig'vosi (Havoriylar 23:12-22)

8. Pavlus Quddusdan Kesariyaga yo'llanishi (Havoriylar 23:23-35)


9. Kesariyada Sudning Birinchi Eshitishi (Havoriylar 24:1-23)

10. Pavlus Yakka Hokim va Uning Hotini Bilan (Havoriylar 24:24-27)


11. Yangi Hokim Oldida Pavlusning Sudining Ikkinchi Eshitishi (Havoriylar 25:1-12)

12. Pavlus Agrippa II va Uning Shahona Hizmatkorlari oldida (Havoriylar 25:13-26:32)F - KESARIYADAN RIMGA SUZISH (Havoriylar 27:1 - 28:31)
1. Sidonga va Keyin Kretga Ko'shish (Havoriylar 27:1-13)

2. Dengizdagi bo'ron va Malta orolidagi kema halokati (Havoriylar 27:14-44)


3. Malta orolida qishlash (Havoriylar 28:1-10)

4. Yozda Rimga Safarni Davom ettirish (Havoriylar 28:11-14)
5. Pavlusning Rimda Xizmatlarining Boshlanishi(Havoriylar 28:15-31)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 29, 2013, at 10:23 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.50)