Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Hausa/هَوُسَا
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Thai -- 02 (God, be Merciful to Me a Sinner!)
This page in: -- Chinese -- English -- German? -- Hebrew -- Hindi -- Indonesian -- Japanese -- Korean? -- Nepali? -- Telugu? -- THAI -- Turkish?

Previous Tract

2 -- ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิด


อาจารย์ตาบอดท่านหนึ่งได้ไปเยี่ยมครอบครัวต่างๆที่บ้านของพวกเขา และได้อ่านข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้จากพระกิตติคุณโดยใช้นิ้วสัมผัสแยกแยะคำในระบบอักษรเบรลล์ ผู้ฟังของอาจารย์ท่านนี้ต่างประหลาดใจในทักษะการอ่านของท่าน ตาของพวกเขาต่างจับจ้องไปที่นิ้วที่เคลื่อนที่ในการสัมผัสตัวอักษร และฟังการถ่ายทอดออกมาอย่างยอดเยี่ยม อาจารย์ตาบอดท่านนี้ได้เลือกเอาภาพที่ดึงดูดความสนใจจากพระวิหารที่สำคัญในประเทศของพวกเขาและอ่านข้อพระคัมภีร์

“มีสองคนขึ้นไปอธิษฐานในบริเวณพระวิหาร คนหนึ่งเป็นฟาริสี และคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษี คนที่เป็นฟาริสีนั้นยืนอยู่คนเดียวอธิษฐานว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นที่เป็นคนฉ้อโกง เป็นคนอธรรม และเป็นคนล่วงประเวณี และไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ ข้าพระองค์ถืออดอาหารสองวันต่อสัปดาห์และสิ่งสารพัดที่ข้าพระองค์หาได้ ข้าพระองค์ก็เอาทศางค์มาถวายเสมอ’ ส่วนคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกล ไม่ยอมแม้แต่แหงนหน้าดูฟ้า แต่ตีอกชกตัวกล่าวว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิด” (ลูกา 18:10 – 13)

อาจารย์ท่านนั้นหยุดอ่าน และพูดกับคนที่อยู่รอบๆตัวในที่นั่นว่า “ให้ทุกคนลองคิดดู และถามตัวเองว่า ฉันเป็นใคร ฉันจัดอยู่ในประเภทไหน ประเภทที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนมีศีลธรรม หรือประเภทโจรกลับใจ คนที่มีศีลธรรมคนนั้นเป็นตัวอย่างประชากรของเราหรือไม่ ที่จะอ้างว่า เขาไม่ได้ล่วงประเวณี ไม่ได้ลักขโมย ไม่ได้เป็นคนอธรรมต่อใครๆ แต่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด ถืออดอาหารสองวันต่อสัปดาห์ ให้ทานและช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน”

ในห้องนี้เต็มไปด้วยความเงียบสงัด จนกระทั่งมีเสียงของชายสูงวัยคนหนึ่งตอบว่า “สรรเสริญพระเจ้าที่มนุษย์สามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้เมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการโดยผ่านคำอธิษฐานที่จริงใจ และช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและยากไร้ แต่คนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ที่เชื่อนี้ได้เยินยอตัวเอง และยกย่องความพยายามของตัวเองมากกว่าสรรเสริญการกระทำของพระเจ้า ความเชื่อดังกล่าวนั้นที่ไม่ได้ยอมรับพระเจ้าก็เป็นความเห็นแก่ตัว”

อาจารย์ตาบอดท่านนั้นได้เห็นด้วยกับนำแนะนำของชายชราผู้นั้นและเสริมว่า “คนที่อวดตัวอ้างความชอบธรรมของตนเอง ก็จะทำให้ความคิดและจิตใจของเขาแข็งกระด้างไป พวกเขาไม่ได้สำนึกถึงความจริงของพระเจ้า และก็ไม่ได้ยอมรับสภาพของตนเองถึงแม้ว่าพวกเขาจะท่องจำพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏว่าศีลธรรมทางศาสนาโดยที่ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าเป็นสิ่งที่ผิดและปราศจากความรัก คนที่อธิษฐาน ยกย่องตนเองจะกลายเป็นคนที่ทะนงตนและไม่เชื่อฟัง พวกเขาเหล่านั้นควรถามตนเองว่า ‘คำอธิษฐานของพวกเราทูลต่อพระเจ้าหรือพูดต่อตัวเอง’ พวกเราคิดถึงพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ หรือ พวกเรายกย่องตัวเราเอง”

ชายหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มผู้ฟังถามอาจารย์ตาบอดว่า “เราอธิษฐานทำไมกัน การอธิษฐานมีประโยชน์หรือเปล่า ใครจะฟังคำอธิษฐานของเรา” อาจารย์ตาบอดจึงตอบอย่างสุภาพว่า “คนที่ถูกสร้างให้มองเห็นจะเห็นอะไรที่อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าหรือเปล่า เขาเชื่อว่า โลกกลมโดยที่มองไม่เห็นว่ามีอะไรตั้งอยู่เหนือเส้นขอบฟ้านั้น เช่นเดียวกันกับเมื่อเราโทรศัพท์จากไคโร ไปยังปารีส หรือจาก คาซาบลังกา ไปยังโตเกียว เราเชื่อว่าเรากำลังได้ยินเสียงคนที่เราโทร.หา ถึงแม้ว่า เราจะไม่สามารถมองเห็นหน้าของเขาก็ตาม และจะมากไปกว่านั้นสักเท่าใดเมื่อผู้เชื่อคนหนึ่งเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่จะได้ยินคำอธิษฐานของพวกเขา และเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงตอบสนองคำทูลขอและการขอบพระคุณของพวกเขาที่ออกมาจากจิตใจที่ถ่อมใจและจิตใจที่เต็มไปด้วยความรัก”

อาจารย์ตาบอดท่านนั้นยังคงใคร่ครวญสอนต่อไป เขาเปลี่ยนไปดูที่คำอธิษฐานของโจร และกล่าวว่า “สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงนำให้โจรคนนี้ละทิ้งการกระทำผิดของตนเองและหันกลับมาหาพระเจ้าของเขา เขาทำตามเสียงจิตสำนึกและพึมพำคำอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา คำอธิษฐานของเขาแสดงให้เห็นว่า เขายังคงเชื่อในการทรงอยู่ ในอำนาจ และในฤทธิ์เดชของพระเจ้า ดังนั้น เขาจึงเรียกพระองค์ว่า ‘พระเจ้า’ และรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวในพระอำนาจ พระวจนะ และพระวิญญาณของพระองค์ โจรที่กลับใจรับรู้ถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา โดยที่เขาไว้วางใจในพระเมตตาของพระองค์ และในขณะเดียวกันก็เกรงกลัวต่อการพิพากษาโทษบาปของเขา เขาสองจิตสองใจระหว่างพระเมตตาของพระเจ้าและการพิพากษาของพระองค์ เขากลัวว่าพระเจ้าจะพิพากษาลงโทษเขาและโยนเขาลงไปนรก แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็ยึดมั่นในความเชื่อในพระเมตตาของพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ เขาเชื่อว่า พระเมตตาของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าการพิพากษา และเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไถ่โทษบาปของเขาได้อันเนื่องมาจากความรักของพระองค์ ดังนั้นเขาจึงโผเข้าหาพระหัตถ์ของพระผู้พิพากษาที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาเพื่อขอการอภัยโทษบาปให้แก่เขา นี่แหละคือเหตุผลว่า ทำไมเขาจึงได้ตะโกนคำนี้ออกมา ‘ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิด’”

อาจารย์ตาบอดสอนลึกลงไปอีกถึงความหมายของคำว่า กลับใจ และกล่าวเพิ่มเติมว่า “ การสารภาพผิดที่เขาไม่เพียงแต่ทำบาป แต่ยังทำให้เขากลายเป็นคนที่สกปรก คนทุจริต และถูกปฏิเสธจากพระเจ้าโดยสิ้นเชิง เมื่ออยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าสภาพที่แท้จริงของเขาก็ปรากฏต่อพระองค์ ไม่มีสิ่งที่ดีปรากฏต่อสายพระเนตรของพระองค์ เขาจึงกลายเป็นคนบาปที่เลวทราม”

อาจารย์ตาบอดยังคงสอนต่อว่า “ คนส่วนมากหลอกลวงตัวเองเกี่ยวกับสภาพของตนเองและคิดเอาเองว่า ตัวเองเป็นคนที่น่านับถือ เป็นคนที่ซื่อสัตย์ แต่คนผู้ซึ่งยืนอยู่ในความสว่างของพระเจ้าจะเห็นได้ทันทีว่า ไม่มีใครเป็นผู้ชอบธรรมเลย เว้นเสียแต่ พระเจ้า พระพรจึงเป็นของโจรที่สำนึกผิดและกลายมาเป็นผู้ที่ฉลาด เขาสำนึกในสภาพตัวตนของเขา และหันกลับมาหาพระผู้สร้าง ขอพระเมตตาและความสงสารจากพระเจ้า พระเจ้าไม่ทรงปฏิเสธใครก็ตามที่กลับใจและปรารถนาที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ และเป็นผู้ที่มีความหวังว่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเสียใหม่ และโหยหาจิตสำนึกที่บริสุทธิ์ พระเจ้าจะทรงไถ่เขาด้วยความชอบธรรมที่เตรียมไว้เพื่อทุกคนที่กลับใจ”

อาจารย์ตาบอดผู้ใจดี ได้ถามผู้ฟังว่า “ท่านอยากรู้หรือไม่ว่าคำวินิจฉัยสุดท้ายของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าที่เกิดจากนางมารีย์ในเรื่องนี้เกี่ยวกับผู้ที่อ้างว่าตัวเองชอบธรรมกับคนเก็บภาษีที่กลับใจคืออะไร” อาจารย์ตาบอดเปิดพระกิตติคุณ และเริ่มขยับนิ้วของเขาไปตามปุ่มนูนๆและอ่านคำวินิจฉัยสุดท้ายของพระเยซู

“เราบอกพวกท่านว่า คนนี้แหละเมื่อกลับลงไปถึงบ้านของตนก็ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรม ไม่ใช่อีกคนหนึ่งนั้น เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกเหยียดลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้น” (ลูกา 18:14)

ผู้อ่านที่รัก ลองตรวจสอบตัวท่านเองดูอีกครั้ง ท่านพึงพอใจในตัวเองด้วยการถือเคร่งครัดในหลักศาสนา ภูมิใจในการกระทำดีของตนเอง และพอใจในการประพฤติของตน หรือไม่ หรือท่านถ่อมใจต่อพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ ละอายต่อสิ่งที่ทำมาในชีวิต จงแน่ใจว่าใครก็ตามที่อวดตัว และเห็นว่าตัวเองยิ่งใหญ่จะถูกเหยียดลงอย่างไม่ต้องสงสัย แต่คนผู้ที่กลับใจหาพระเจ้า และสารภาพบาปต่อพระองค์ จะได้รับพระเมตตาและความชอบธรรมที่มาจากการทรงไถ่และพระเมตตาที่เหลือล้นของพระเจ้า

คำอธิษฐานสำหรับการกลับใจ,
อธิษฐานไปกับเราตามคำอธิษฐานของดาวิดผู้เผยพระวจนะผู้ซึ่งสารภาพบาปของตนเมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาการกระทำอันน่าละอายของเขาหลังจากที่เขาล่วงประเวณีกับหญิงคนหนึ่ง และวางแผนให้สามีของนางสิ้นชีวิต “ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า ขอ​ทรง​พระ‍เมตตา​ข้า‍พระ‍องค์ ตาม​ความ​รัก‍มั่น‍คง​ของ​พระ‍องค์ตาม​พระ‍กรุณา​อัน​อุดม​ของ​พระ‍องค์ ขอ​ทรง​ลบ​บรร‌ดา​การ​ละ‌เมิด​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ขอ​ทรง​ล้าง​ข้า‍พระ‍องค์​ให้​หมด‍จด​จาก​ความ​ชั่ว​ของ​ข้า‍พระ‍องค์และ​ขอ​ทรง​ชำระ​ข้า‍พระ‍องค์​จาก​บาป​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ เพราะ​ข้า‍พระ‍องค์​ทราบ​ถึง​การ​ละ‌เมิด​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​แล้ว และ​บาป​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​อยู่​ต่อ‍หน้า​ข้า‍พระ‍องค์​เสมอ ข้า‍พระ‍องค์​ได้​ทำ​บาป​ต่อ​พระ‍องค์ ต่อ​พระ‍องค์​เท่า‍นั้น และ​ได้​ทำ​สิ่ง​ชั่ว‍ร้าย​ใน​สาย‍พระ‍เนตร​พระ‍องค์ ดัง‍นั้น พระ‍องค์​ทรง​ชอบ‍ธรรม​ใน​การ​พิพาก‌ษา และ​ไร้‍ตำ‌หนิ​ใน​การ​ตัด‍สิน​นั้น แท้‍จริง ข้า‍พระ‍องค์​ถือ‍กำ‌เนิด​มา​ใน​ความ​ชั่ว และ​ข้า‍พระ‍องค์​เป็น​คน‍บาป​ตั้ง‍แต่​อยู่​ใน​ครรภ์​มารดา แน่​ที‍เดียว พระ‍องค์​ทรง​ประ‌สงค์​ความ​จริง​ใน​ใจ เพราะ‍ฉะนั้น ขอ​ทรง​สอน​สติ‍ปัญญา​แก่​ข้า‍พระ‍องค์​ใน​ที่​ลี้‍ลับ ขอ​ทรง​ชำระ​มลทิน​จาก​ข้า‍พระ‍องค์​ด้วย​ต้น‍หุ‌สบข้า‍พระ‍องค์​จึง​จะ​สะอาด ขอ​ทรง​ล้าง​ข้า‍พระ‍องค์ และ​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ขาว​กว่า​หิมะ ขอ​ทรง​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​ได้‍ยิน​ความ​ปีติ​และ​ความ​ยินดี ขอ​กระ‌ดูก​ซึ่ง​พระ‍องค์​ทรง​หัก​นั้น​เปรม‍ปรีดิ์ ขอ​ซ่อน‍พระ‍พักตร์​พระ‍องค์​จาก​บาป​ทั้ง‍หลาย​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ และ​ขอ​ทรง​ลบ​ความ​ชั่ว​ทั้ง‍สิ้น​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า ขอ​ทรง​เนร‌มิต‍สร้าง​ใจ​สะอาด​ใน​ข้า‍พระ‍องค์ และ​ขอ​ทรง​สร้าง​จิต‍ใจ​หนัก‍แน่น​ขึ้น​ใหม่​ภาย‍ใน​ข้า‍พระ‍องค์ ขออย่า​ทรง​เหวี่ยง​ข้า‍พระ‍องค์​ไป​จาก​พระ‍พักตร์​พระ‍องค์ และ​ขอ​อย่า​ทรง​นำ​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์​ของ​พระ‍องค์​ไป​จาก​ข้า‍พระ‍องค์ ขอ​ทรง​คืน​ความ​ชื่น‍บาน​ใน​ความ​รอด​ของ​พระ‍องค์​แก่​ข้า‍พระ‍องค์ และ​ทำ​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​เชื่อ‍ฟัง​ด้วย​ความ​เต็ม‍ใจ แล้ว​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​สอน​บรร‌ดา​ผู้​ละ‌เมิด​ถึง​พระ‍มรรคา​ทั้ง‍หลาย​ของ​พระ‍องค์ และ​บรร‌ดา​คน‍บาป​จะ​กลับ‍มา‍หา​พระ‍องค์ ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า ผู้​เป็น​พระ‍เจ้า​แห่ง​ความ​รอด​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ขอ​ทรง​ช่วย‍กู้​ข้า‍พระ‍องค์​ให้​พ้น​จาก​โทษ​ของ​การ​ฆาต‌กรรม และ​ลิ้น​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ร้อง‍เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​เรื่อง​การ​ช่วย‍กู้​ของ​พระ‍องค์ ข้า‍แต่​องค์‍เจ้า‍นาย ขอ​ทรง​เบิก​ริม‍ฝี‍ปาก​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ และ​ปาก​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ประ‌กาศ​การ​สรร‌เสริญ​พระ‍องค์ เพราะ​พระ‍องค์​ไม่​ทรง​ประ‌สงค์​เครื่อง‍สัตว‌บูชา ถึง​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ถวาย​เครื่อง‍บูชา‍เผา‍ทั้ง‍ตัว พระ‍องค์​ก็​มิ‍ได้​พอ‍พระ‍ทัย เครื่อง‍บูชา​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​ปรารถ‌นา​คือ​จิต‍ใจ​ที่​แตก‍สลาย ใจ​ที่​แตก‍สลาย​และ​สำนึก‍ผิด​นั้น ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า พระ‍องค์​จะ​ไม่​ทรง​ดู‍ถูก” (สดุดี 51:1-17)


ศึกษาพระวจนะของพระเจ้า

ถ้าท่านต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความบริสุทธิ์และความรักที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาของพระเจ้า ส่งจดหมายถึงเรา และเราจะส่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พร้อมด้วยการใคร่ครวญและคำอธิษฐานไปให้


แบ่งปันข่าวประเสริฐในความรอดให้กับผู้คนรอบข้างท่าน

ถ้าใบปลิวนี้ได้สะกิดจิตใจของท่าน และท่านปรารถนาที่จะแบ่งปันใบปลิวนี้กับเพื่อนๆ เรายินดีที่จะส่งให้ตามจำนวนที่มีจำกัดของใบปลิวนี้ถ้าท่านจะนำไปแจกจ่ายกับผู้ที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า

เรากำลังรอจดหมายจากท่าน อย่าลืมเขียนที่อยู่เต็มอย่างชัดเจน และรอรับการตอบกลับจากเรา

WATERS OF LIFE
P.O. BOX 60 05 13
70305 STUTTGART
GERMANY

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on August 05, 2016, at 09:26 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)