Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Hausa/هَوُسَا
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Peul -- John

This page in: -- Arabic -- Bengali -- Chinese -- English -- Farsi -- French -- Hausa -- Hindi -- Indonesian -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Yiddish

Previous Book

YUUHANNA – Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe

Jandeeji ka Linjiila Almasiihu on no Yuuhanna fillorii mo non

Lumbugol Simoore: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10
Lumbugol Simoore: 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21


DAMAL 1 - JALBEENDI NDAYGU IWUNGU NGUN KA ALLA (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
A - FII KO DAALUYEE ON WONTI KON BHANDU E FEE IISAA (Yuuhanna 1:1-18)
1. No Daaluyee on woniri e golle makko dhen adii o wontude bhandu (Yuuhanna 1:1-5)

2. Lootoowo maande tuubuubuyee on no fertanaade Almasiihu on laawol ngol (Yuuhanna 1:6-13)

3. Heeweendi Alla ndin ko e wontugol Almasiihu on neddhanke feenyi (Yuuhanna 1:14-18)

B - ALMASIIHU ON ARDIKE TAALIBAABHE MUN BHEN IWI KA TUUBUUBUYEE HAA KA WELTAARE PEERA (Yuuhanna 1:19 - 2:12)
1. Bhe dental fewjoobhe bhen immini bhen no landaade Lootoowo maande tuubuubuyee on (Yuuhanna 1:19-28)
2. Seeditooje meemooje bherdhe dhe Yaayaa Lootoowo on maande tuubuubyee seeditanii dhen Almasiihu on (Yuuhanna 1:29-34)

3. Taalibaabhe arambhe bhen njeegoo (Yuuhanna 1:35-51)


4. Kaawake arano mo annabi Iisaa adii wadhude on Kanaa ka peera (Yuuhanna 2:1–12)

C - FII KO ALMASIIHU ON YHENTII KON SAARE YERUSALAAM NDEN ARANUN (Yuuhanna 2:13 - 4:54) -- KO WONI DEWAL LAABHUGAL?

1. Fii ko juulirde nden labbhinaa kon (Yuuhanna 2:13-22)

2. Iisaa no yewtidude e Nikodiyuusu (Yuuhanna 2:23 – 3:21)

a) Yimbhe bhen no fewtude e Iisaa (Yuuhanna 2:23-25)

b) Hidhen hatonjini e jibintinegol kesun (Yuuhanna 3:1-13)
c) Ko leggal altidiraangal ngal woni keri jibintinegol ngol kesun (Yuuhanna 3:14–16)
ɗ) Kala bugitiidho Almasiihu ko nyaaweteedho (Yuuhanna 3:17-21)
3. Fii ko Lootoowo maande tuubuubuyee on seeditanii kon Iisaa jom jomba on (Yuuhanna 3:22–36)

4. Fii ko Iisaa yahi kon Samariiya (Yuuhanna 4:1–42)

a) Iisaa no addude jinoowo on e tuubuubuyee (Yuuhanna 4:1-26)
b) Iisaa no addude taalibaabhe mun bhen no bhe yi’ira ko baagol ngol fewndii kon (Yuuhanna 4:27-38)
c) Fii ko Kibaaru Moyyho on fennyinaa kon Samariiya (Yuuhanna 4:39–42)

5. Fii ko bhiddho yeesoojo laaateeri ndin on sellinaa kon (Yuuhanna 4:43-54)


DAMAL 2 - NDAYGU NGUN NO JALBUDE KA NIBHE (Yuuhanna 5:1 - 11:54)

A - FII KO ALMASIIHU ON YAHI KON YERUSALAAM DHIMMUN (Yuuhanna 5:1-47) -- FII YEDDODIRAL IMMIINGAL NGAL HAKKUNDE IISAA E YAHUUDIYANKEEBHE BHEN
1. Fii no maaya-bhanduujo on selliniraa non ka wi’etee dhon Betesada (Yuuhanna 5:1-16)

2. Alla no gollidude e Bhiddho makko on (Yuuhanna 5:17-20)

3. Almasiihu on no immintinde maybhe e himo nyaawude aduna on (Yuuhanna 5:20-30)
4. Fii seeditooje nay seeditiidhe dhen fii allankaaku Almasiihu on ngun (Yuuhanna 5:31-40)

5. Sabu angal gomdhinal ngal (Yuuhanna 5:41-47)


B - FII NO IISAA WONIRI NON BIREEDI WURNOOWO ON (Yuuhanna 6:1-71)
1. Fii no Iisaa nyamminiri yimbhe guluuje njowo (Yuuhanna 6:1-13)

2. Fii no Iisaa pottitori faalaabhe bhen yhettugol mo lammina (Yuuhanna 6:14-15)

3. Fii no Iisaa faabornoo non taalibaabhe mun bhen (Yuuhanna 6:16-21)

4. Fii no Iisaa subhiniri yimbhe bhen: «Bhe jabha maa bhe saloo!» (Yuuhanna 6:22-59)

5. Fii no taalibaabhe bhen pottiniriraa non (Yuuhanna 6:59-71)


C - FII YAADU IISAA SAKKITIINDU NDUN YERUSALAAM (Yuuhanna 7:1 - 11:54) FII KO SENDINDIRI KON NIBHE DHEN E NDAYGU NGUN

1. Fii kongudhi dhi Iisaa yewti dhin ka juldeere (Yuuhanna 7:1 – 8:59)

a) Fii Iisaa e musibbhe mun bhen (Yuuhanna 7:1-13)
b) Fii ko jamaa on e dental fewjoobhe bhen yeddondiri kon fii Iisaa (Yuuhanna 7:14-53)

c) Fii no sariyanko’en addirnoo debbo nangidaadho e jinaa on ka Iisaa no bhe ndarndoroo mo (Yuuhanna 8:1-11)
ɗ) Fii no Iisaa woniri ndaygu aduna on (Yuuhanna 8:12-29)
e) Fii ko junuubu woni kon maccangaaku (Yuuhanna 8:30-36)
f) Fii ko Ibuliisa woni kon waroowo on e fenoowo on (Yuuhanna 8:37-47)
g) Fii ko Almasiihu on woodaa kon adii Ibraahiima (Yuuhanna 8:48-59)

2. Fii no heɓidaaɗo e mbunɗan on selliniraa non (Yuuhanna 9:1-41)

a) Fii no neɗɗo on selliniraa non e ɲalaande fowteteende nden(Yuuhanna 9:1-12)
b) Fii no Yahuudiyankeeɓe ɓen landornoo non aaden sellinaaɗo on (Yuuhanna 9:13–34)
c) Fii no Iisaa feeɲiri non e aaden sellinaaɗo on wa Ɓiɗɗo Alla on (Yuuhanna 9:35–41)

3. Fii Ngaynaako Moƴƴo on (Yuuhanna 10:1–39)

a) Fii ko baalil ngil nanata kon hawa Ngaynaako tigi-tigiijo on (Yuuhanna 10:1-6)
b) Fii ko Iisaa woni kon dambugal tigi-tigiwal ngal (Yuuhanna 10:7-10)
c) Fii ko Iisaa woni kon Ngaynaako Moƴƴo on (Yuuhanna 10:11–21)
ɗ) Fii ko hiwete ɗen e nder humondiral men e Baabaajo on e Ɓiɗɗo on kon (Yuuhanna 10:22-30)
e) Fii ko Ɓiɗɗo Alla on woni kon e Baabaajo on e ko Baabaajo on woni kon e Ɓiɗɗo on (Yuuhanna 10:31-36)

4. Fii no Laazaru wurnintiniraa non e battane mun ɗen (Yuuhanna 10:40 – 11:54)

a) Fii no Iisaa lumbiri non Yurdayniwol ngol (Yuuhanna 10:40 – 11:16)
b) Fii no Iisaa fottiri non e Mariyama e Mariyatu (Yuuhanna 11:17-33)
c) Fii no Laazaru immintiniraa non (Yuuhanna 11:34-44)
ɗ) Fii ko dental fewjooɓe ɓen happani kon Iisaa yo o ware (Yuuhanna 11:45-54)

DAMAL 3 - NDAYGU NGUN NO JALBUDE KA KURUNWOL SAHAABAAƁE ƁEN (Yuuhanna 11:55 - 17:26)
A - FII KO FEYYHI KON ADO YONTERE LAAƁUNDE NDEN (Yuuhanna 11:55 - 12:50)
1. Fii ko Iisaa maandiniraa kon nebban ka wi’etee ɗon Betanii (Yuuhanna 11:55 – 12:8)

2. Fii naatugol Iisaa Yerusalaam (Yuuhanna 12:9–19)

3. Fii ko Gereekiyankeeɓe ɓen wonunoo kon ɗaɓɓude no ɓe yiidira e Iisaa (Yuuhanna 12:20-26)
4. Fii ko Baabaajo on mawninaa kon e saa’i ka jiiɓoldu woni ka nder leydi (Yuuhanna 12:27-36)

5. Fii sattere ɓernde yimɓe ɓen yeeso ɲaawoore nden (Yuuhanna 12:37-50)


B - FII KO FEƳƳUNOO KON ƁAWTO NAFAKKA JOOMIRAAƊO ON (Yuuhanna 13:1-38)
1. Fii no Iisaa sembiri taalibaaɓe mun Ɓen (Yuuhanna 13:1–17)

2. Fii ko janfotooɗo on sappaa kon e ko o jiɓii kon (Yuuhanna 13:18-32)

3. Fii yamiroore heyre nde Moftal ngal yamiraa nden (Yuuhanna 13:33-35)


4. Fii no Almasiihu on hiitori fii ko Petruusu yeddoyta koy fii makko (Yuuhanna 13:36-38)
C - FII WAYNODIRO WAƊUNGO NGON KA SUUDU DOW-DOWRU (Yuuhanna 14:1-31)
1. Fii no Alla wondiri e Almasiihu on non (Yuuhanna 14:1–11)

2. Fii ko Laaɓuɓe tatooɓe e nder gooto on tippotoo kon e hoore gomɗinɓe ɓen rewrude e Ballo on (Yuuhanna 14:12–25)

3. Fii Ɓuttu ngu Almasiihu on okkata ngun (Yuuhanna 14:26-31)


D - FII NO BHE WAYNODIRIRI NON KA LAAWOL JATSAYMAANI (Yuuhanna 15:1 - 16:33)
1. En rimii woo si en humike e Almasiihu on (Yuuhanna 15:1–8)

2. Ko tabital men e humondiral e Baabaajo on seeditorten fii ko yidhidirdhen kon (Yuuhanna 15:9-17)
3. Fii ko Aduna on anyi kon Almasiihu on e taalibaabhe makko bhen (Yuuhanna 15:18 – 16:3)

4. Fii ko Ruuhu-Seniidho on fennyini kon fii piiji bhurdhi dhin hittunde ka taariika (Yuuhanna 16:4-15)
5. Almasiihu on no hiitaade fii ko taalibaabhe bhen weltoytoo kon nyande ummutal ngal (Yuuhanna 16:16-24)
6. Fii ko bhuttu Almasiihu wongu e men ngun foolata kon andeeji dhin ka aduna (Yuuhanna 16:25-33)

E - FII TORAARE NDE ANNABI IISAA FATTORANI EN NDEN (Yuuhanna 17:1-26)
1. Hunorde nden fii ko annabi Iisaa fattanii en kon
2. Fii toraare mawninayde nden Baabaajo on (Yuuhanna 17:1-5)

3. Fii no annabi Iisaa fattorani non sahaabaabhe mun bhen (Yuuhanna 17:6-19)
4. Fii no annabi Iisaa tororii Alla fii yubbhondiral Mofte dhen (Yuuhanna 17:20-26)

DAMAL 4 - FII NO NDAYGU NGUN FOOLIRI NON NIBHE DHEN (Yuuhanna 18:1 – 21:25)

A - FII PIIJI FEYYHUNOODHI DHIN GILA KO ANNABI IISAA NANGAA HAA BELNEEDE MAKKO (Yuuhanna 18:1 - 19:42)
1. Fii no annabi Iisaa nangiraa non ka tutateeri ndin woni dhon (Yuuhanna 18:1-14)
2. Fii no Hannaana wadhirani annabi Iisaa lande e fii no Petruusu yeddiri fii Iisaa non laabiiji tati (Yuuhanna 18:15–21)

3. Nyaawoore wadhaande nden yeeso landho diiwal mo Roomu on (Yuuhanna 18:28 – 19:16)

a) Toonye wadhaadhe dhen sabu ko Almasiihu on woni kon landho (Yuuhanna 18:28-38)
b) Fii no Subhodiral ngal wadhiraa hakkunde annabi Iisaa e Barabaasi (Yuuhanna 18:39-40)

c) Fii no annabi Iisaa focciraa yeeso toonyubhe mo bhen (Yuuhanna 19:1-5)
d) Fii no mbaadi Almasiihu iwundi ndin ka Alla nhaldhiri Piilaatu (Yuuhanna 19:6-12)
e) Nyaawoore Pilaatu aaliinde nden e fee annabi Iisaa (Jesus 19:12-16)

4. Fii leggal altindiraangal ngal e mayde annabi Iisaa nden (Yuuhanna 19:16b-42)

a) Fii fempegol ngol ka leggal altindiraangal e ko windaa kon ka dow maggal (Yuuhanna 19:16b-22)
b) Fii no bhe sendiri non conci annabi Iisaa dhin e ko bhe wadhi kon fokiya makko on urbha (Yuuhanna 19:23-24)
c) Fii Kongudhi dhi annabi Iisaa maakani dhin yumma makko (Yuuhanna 19:25-27)
d) Fii lannoode nden (Yuuhanna 19:28-30)
e) Fii ko beccal annabi Iisaa ngal tufaa kon (Yuuhanna 19:31-37)
f) Fii no annabi Iisaa wattiniraa (Yuuhanna 19:38-42)

B - FII IMMUTAL IISAA-ALMASIIHU ON E FEENYANNDE MAKKO NDEN (Yuuhanna 20:1 - 21:25)

1. Piiji feyyhunodhi dhin binde Juldeere Yawtaneede nden (Yuuhanna 20:1-10)

a) Mariyama Magaduuna no darii ka binde yenaande (Yuuhanna 20:1-2)
b) Fii no Petruusu e Yuuhanna yahiri ka yenaande (Yuuhanna 20:3-10)
c) Fii no annabi Iisaa feenyirani Mariyama Magaduuna (Yuuhanna 20:11-18)
2. Fii no annabi Iisaa feenyirani taalibaabhe bhen ka suudu dow-dowru (Yuuhanna 20:19-23)

3. Fii no annabi Iisaa feenyirani taalibaabhe bhen wondude e Tooma (Yuuhanna 20:24-29)

4. Fii Rawnoode Linjiila Yuuhanna on (Yuuhanna 20:30-31)


5. Fii feenyande annabi Iisaa nden ka Daande Weendu (Yuuhanna 21:1-25)

a) Fii yungande liyyhi hawniinde nden (Yuuhanna 21:1-14)
b) Fii no Petruusu tabintiniraa ka golle makko aynugol wuru ngon (Yuuhanna 21:15-19)
c) Fii ko annabi Iisaa hiiti kon (Yuuhanna 21:20-23)
d) Fii seeditoore nde Yuuhanna e Linjiila on seeditii nden (Yuuhanna 21:24-25)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 21, 2013, at 09:47 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.50)