Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Hausa/هَوُسَا
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Cebuano -- Roma

This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Hebrew -- Hindi -- Indonesian -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Turkish -- Urdu -- Yiddish

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong

Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08
Jump to Chapter: 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16

PAGBUKAS: PAGPANGAMUSTA, PAGPASALAMAT NGADTO SA DIOS, UG ANG PAGKAMATARONG GIKAN SA DIOS NGA MAOY GIHATAGAN PAGTAGAD SA IYANG SULAT (Roma 1:1-17)
a)Pagpaila ug apostilikanhong bendesyon (Roma 1:1-7)
b) Ang dugay na nga gipanghinaot ni Pablo pagbisita sa Roma (Roma 1:8-15)
c) Ang katarong sa Dios namugna ug napatinoud kanato pinaagi sa kanunay nga pagtuo (Roma 1:16-17)
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS NAGHUKOM SA MGA MAKASASALA UG NAGPAHITARONG UG NAGBALAAN SA MGA TUMOTUO NI KRISTO (Roma 1:18 - 8:39)
A - ANG TIBOUK KALIBUTAN NAHILALUM SA PAGTABYOG SA DAOTAN, UG ANG DIOS MAGHUKOM SA TANAN PINAAGI SA PAGKAMATARONG (Roma 1:18 - 3:20)
1. Gipadayag ang kasuko sa Dios sa tibuok kalibutan (Roma 1:18-32)

2. Ang kapungot sa Dios gipadayag batok sa mga Judio (Roma 2:1 - 3:20)
a) Kinsa kadtong maghukom sa uban iyang gihukman ang iyang kaugalingon (Roma 2:1-11)
b) Ang Balaod, o konsensiya mohukom sa tawo (Roma 2:12-16)
c) Ang tawo dili maluwas sa iyang kaalam, apan sa iyang buhat (Roma 2:17-24)
d) Ang pagtuli walay espirituhanong kahimoan (Roma 2:25-29)

e) Ang prebilihiyo sa Judio dili makaluwas nila gikan sa kasuko (Roma 3:1-8)
3. Tanang tawo daotan ug basolonon (Roma 3:9-20)
B - ANG BAG-ONG PAGKAMATARONG PINAAGI SA PAGTUO ABRE SA TANANG KATAWHAN (Roma 3:21 - 4:22)
1. Gipadayag ang pagkamatarong sa Dios sa panghimayad sa pagkamatay ni Kristo (Roma 3:21-26)
2. Kita gimatarong pinaagi sa atong pagtuo ngadto ni Kristo (Roma 3:27-31)

3. Si Abraham ug Dabid mga ehemplo sa gipakamatarong pinaagi sa pagtuo (Roma 4:1-24)
a) Ang pagtuo ni Abraham maoy giila alang sa iyang pagkatamarong (Roma 4:1-8)
b) Ang tawo dili makadawat sa pagkamatarong pinaagi sa pagpatuli (Roma 4:9-12)
c) Kita gimatarong pinaagi sa grasya ug dili pinaagi sa Sugo (Roma 4:13-18)
d) Ang maisog nga pagtuo ni Abraham maoy atong sundon (Roma 4:19-22)

C - ANG PAGKAMATARONG NAGPASABOT UG BAG-ONG RELASYON SA DIOS UG SA KATAWHAN (Roma 5:1-21)
1. Kalinaw, paglaum, ug gugma magapuyo sa mga magtutuo (Roma 5:1-5)
2. Ang nabanhawng Kristo mituman sa iyang pagkamatarong dinhi kanato (Roma 5:6-11)
3. Ang grasya sa Dios milupig sa kamatayon, sala, ug sa Sugo (Roma 5:12-21)

D - ANG GAHUM SA DIOS MILUWAS KANATO GIKAN SA GAHUM SA SALA (Roma 6:1 - 8:27)
1. Ang magtutuo giila iyang kaugalingong patay sa sala (Roma 6:1-14)
2. Ang kagawasan gikan sa Sugo nagatabang kanato sa pagpalingkawas gikan sa mga sala (Roman 6:15-23)

3. Kaluwasan gikan sa Sugo maghatod kanato sa serbisyo kang Kristo (Roma 7:1-6)
4. Ang Sugo nagtukmod sa mga makasasala nga muhimog sala (Roma 7:7-13)
5. Kung wala si Kristo ang tawo mahulog pirmi sa pagkasala (Roma 7:14-25)

6. Diha kang Kristo, ang tawo naluwas gikan sa sala, kamatayon, ug paghukom (Roma 8:1-11)
7. Kita nahimong mga anak sa Dios pinaagi sa pagpuyo sa Balaang Espiritu kanato (Roma 8:12-17)
8. Ang tulo ka lahi nga pag agulo (Roma 8:18-27)
E - ATONG PAGTUO MAGPADAYON HANGTUD SA KAHANGTURAN (Roma 8:28-39)
1. Ang kaluwasan sa Dios nagpaila sa umalabot nato nga himaya (Roma 8:28-30)
2. Ang kamatuoran ni Kristo nagapasalig sa atong panagkuyog sa Dios bisan sa tanang kalisud (Roma 8:31-39)

PARTE 2 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS WALAY PAGKA-BALHIN BISAN PA SA PAGKATIG-A SA MGA ANAK NI JACOB, ANG IYANG MGA PINILI (Roma 9:1-11:36)
1. Ang kabalaka ni Pablo sa iyang mga katawhang nahisalaag (Roma 9:1-3)
2. Ang mga espirituhanong pribelihiyo sa mga piniling katawhan (Roma 9:4-5)
3. Ang Dios magpabiling matarong bisan pa ug kadaghanan sa Israel ang supak kaniya (Roma 9:6-29)
a) Ang pakigsaad sa Dios dili lamang alang sa mga kaliwatan ni Abraham (Roma 9:6-13)
b) Ang Dios mopili kaniya nga aduna siyay kaluoy, ug kaniya nga buot niyang patig-ahon (Roma 9:14-18)
c) Ang sambingay sa magkukulon ug sa iyang panudlanan gitagana alang sa mga Judio ug Kristohanon (Roma 9:19-29)

4. Ang pagkamatarong sa Dios maangkon lamang pinaagi sa pagtuo, ug dili sa pagtinguha pagtuman sa Balaod (Roma 9:30 - 10:21)
a) Ang mga Judio nalimot sa pagkamatarong sa Dios nga maangkon pinaagi sa pagtuo, ug sila nagpabilin sa pabuhat sa balaod (Roma 9:30 - 10:3)
b) Ang nakabug-at pa gayud sa sala sa mga Israelita mao nga ang Dios dako ug kaluoy kanila kaysa ubang mga katawhan (Roma 10:4-8)
c) Ang hingpit nga katuyoan sa testimoniya sa ebanghelyo alang sa kaanakan ni Jacob (Roma 10:9-15)
d) Tulobagon basa Israel ang ilang pagka walay pagtuo? (Roma 10:16-21)

5. Ang paglaom sa mga kaanakan ni Jacob (Roma 11:1-36)
a) Ang balaang nabilin (Roma 11:1-10)
b) Mag-aghat ba ug kasina sa mga Kaliwatan ni Jacob ang kaluwasan sa mga magtutuong Hentil (Roma 11:11-15)
c) Pagbaod sa mga magtutuo sa mga Hentil sa ilang pagpagarbo ngadto sa mga kaliwat ni Jacob (Roma 11:16-24)
d) Ang sekreto sa pagtangtang sa gapos ug kaluwasan sa mga kaliwatan ni Jacob niining kaulahiang mga adlaw (Roma 11:25-32)
e) Ang pagsimba sa apostol (Roma 11:33-36)

PARTE 3 - ANG PAGKAMATARONG SA DIYOS MAKITA DIHA SA KINABUHI SA MGA SUMOSONOD NI KRISTO (Roma 12:1 - 15:13)
1. Ang pagbalaan sa imong kinabuhi makab-ot pinaagi sa imong hugot nga pagpanugyan sa Dios (Roma 12:1-2)
2. Dili ka magmapahitas-on, kondili alagare ang Ginoo uban sa mga kaigsoonan gamit ang mga gasa nga gihatag sa Dios kaninyo (Roma 12:3-8)
3. Kat-onan ta ang inigso-on nga gugma ug bansayon atong kaugalingon niini (Roma 12:9-16)
4. Higugmaa ang imong mga kaaway (Roma 12:17-21)

5. Sunda ang mga namunoan kaninyo (Roma 13:1-6)
6. Ang sumada sa kamandoan alang sa katawhan (Roma 13:7-10)
7. Ang praktikal nga resulta sa kahibalo nga si Kristo mobalik pag-usab (Roma 13:11-14)

8. Ang kasagarang mga problema sa iglesia sa Roma (Roma 14:1-12)
9. Ayaw pasuk-a ang imong igsoon sa walay hinungdan nga butang (Roma 14:13-23)

10. Unsaon niadtong lig-on ug pagtuo sa pag-atubang sa mga wala damhang mga problema (Roma 15:1-5)
11. Napakgang ni Kristo ang panagbingkil tali sa magtutuong Judio, ug niadtong mga Hentil (Roma 15:6-13)
SUPLEMENTO SA PARTE 3 - ESPESYAL NGA MGA TAHO KABAHIN SA KINAIYAHAN NI PABLO NGADTO SA MGA NAMUNUAN SA IGLESIA SA ROMA (Roma 15:14 - 16:27)
1. Ang katakus ni Pablo mosulat sa epistula (Roma 15:14-16)
2. Ang sekreto sa ministri ni Pablo (Roma 15:17-21)
3. Ang mga gidahum ni Pablo sa iyang mga biyahe (Roma 15:22-33)

4. Ang listahan ni Pablo sa mga pangalan sa mga santos nga naila niya sa simbahan sa Roma (Roma 16:1-9)
5. Ang sumpay sa listahan ni Pablo sa mga santos nga kabahin sa iyang kinabuhi sa iglesia sa Roma (Roma 16:10-16)
6. Ang pagpasidaan batok sa mga mangingilad (Roma 16:17-20)
7. Mga pangumosta gikan sa mga isigkamagbubuhat ni Pablo (Roma 16:21-24)
8. Ang doksolohiya ni Pablo, isip panapos nga bahin sa iyang epistula (Roma 16:25-27)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 24, 2013, at 09:06 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.50)