Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Hausa/هَوُسَا
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Cebuano -- Acts

This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Tamil -- Turkish -- Urdu -- Uzbek -- Yiddish

Previous Book -- Next Book

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO

Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28


BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)
1. Ang Pasiuna sa Libro ug ang kataposang Saad ni Kristo (Buhat 1:1-8)
2. Ang Pagsaka ni Kristo sa Langit (Buhat 1:9-12)
3. Ang Grupo nga Pinili Aron Maghulat sa Balaang Espiritu (Buhat 1:13-14)
4. Si Matias gipili puli sa dapit ni Judas nga masalaypon (Buhat 1:15-26)

5. Ang pagbubo sa Balaang Espiritu sa Adlaw sa Pentekostes (Buhat 2:1-13)
6. Ang Sermon ni Pedro sa Pentecostes (Buhat 2:14-36)
7. Ang Paglig-on pinaagi sa Ministeryo sa mga Apostoles (Buhat 2:37-41)
8. Ang Espirituhanong Kinabuhi sa Unang Iglesia (Buhat 2:42-47)

9. Ang kaayohan sa Bakol (Buhat 3:1-10)
10. Ang Sermon ni Pedro didto sa Templo (Buhat 3:11-26)

11. Si Pedro ug si Juan Gibilanggo ug Gidala sa Hukman sa Unang Panahon (Buhat 4:1-22)
12. Ang Kasagarang Pag-ampo sa Iglesia (Buhat 4:23-31)
13. Ang Tanang Butang gipanag-ambitan sa mga Membro sa Iglesia (Buhat 4:32-37)

14. Ang Kamatayon ni Ananias ug ni Safira (Buhat 5:1-11)
15. Ang Pagkapukaw ug ang daghan nga mga Naayo (Buhat 5:12-16)
16. Ang Pagbilanggo sa mga Apostoles, ug ang pagpagawas kanila sa Anghel (Buhat 5:17-25)
17. Ang Apostoles atubangan sa Hataas nga Konseho (Buhat 5:26-33)
18. Ang Tambag ni Gamaliel ug ang Paglatos sa mga Apostoles (Buhat 5:34-42)

19. Ang Organisasyon sa Iglesia ug ang Pagpili sa Pito ka mga Katabang (Buhat 6:1-7)
20. Ang Epektibong Testimonya ni Esteban (Buhat 6:8-15)

21. Ang Depensa ni Esteban (Buhat 7:1-53)
a) Ang Paghulagway sa mga Adlaw sa mga Patriarka (Buhat 7:1-19)
b) Ang Mga Adlaw ni Moises (Buhat 7:20-43)
c) Ang Tolda sa Panagtigom, ug ang Pagtukod sa Templo (Buhat 7:44-50)
d) Ang Reklamo batok sa Sukihang mga Tawo (Buhat 7:51-53)

e) Si Esteban Naglantaw ngadto sa Abling Langit ug ang iyang Pagbato: siya nahimong Unang Martir (Buhat 7:54 - 8:1)
B - ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)
1. Ang Unang Paglutos sa Kristohanong Iglesia sa Jerusalem ug ang Pagkatibulaag sa mga Magtutuo sa tibuok Samaria (Buhat 8:1-8)
2. Simon the Sorcerer and the Work of Peter and John in Samaria (Buhat 8:9-25)
3. Ang Pagkakabig, ug Bautismo saTresurero nga taga-Etiopia (Buhat 8:26-40)

4. Ang Pagpakita ni Kristo ngadto kang Saulo duol sa Damascus (Buhat 9:1-5)
5. Si Saulo Gibawtismohan sa Kamot ni Ananias (Buhat 9:6-19a)
6. Ang pagwali ni Saulo didto sa Damasco ug ang iyang Paglutos pinaagi sa mga Judio (Buhat 9:19b-25)
7. Ang Unang Panagtagbo ni Pablo ug ang mga Apostoles didto sa Jerusalem (Buhat 9:26-30)
8. Ang Kahibulongang Mga Buhat ni Kristo diha sa kamot ni Pedro (Buhat 9:31-43)

9. Ang sinugdanan sa Pagwali ngadto sa mga Hentil pinaagi sa Pagkakabig ni Cornelio ang Kapitan (Buhat 10:1 - 11:18)

10. Ang Pagtukod sa Hentil ug Iglesia didto sa Antioquia (Buhat 11:19-30)

11. Ang Paglutos ni Haring Agripa sa mga Iglesia didto sa Jerusalem (Buhat 12:1-6)
12. Ang Kaluwasn ni Pedro diha sa Kamot sa Usa ka Anghel (Buhat 12:7-17)
13. Ang Kasuko ni Herodes ug ang Kamatayon (Buhat 12:18-25)

BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
A - Ang Unang Misyonaryong Panaw (Buhat 13:1 - 14:28)
1. Ang Pag-gahin ni Bernabe ug ni Saulo alang sa Buluhaton (Buhat 13:1-3)
2. Ang Pagwali didto sa Cipre (Buhat 13:4-12)
3. Ang Pagwali diha sa Antioquia sa Anatolia (Buhat 13:13-52)

4. Ang pagtukod sa Iglesia didto sa Iconio (Buhat 14:1-7)
5. Ang Pagtukod sa Iglesias a Listra (Buhat 14:8-20)
6. Ang Bulohaton didto sa Derbe ug ang Pagbalik aron Lig- onon ang bata nga mga Iglesia (Buhat 14:21-23)
7. Ang Pagbalik ngadto Antioquia sa Siria ug ang Pagpresentar sa panghitabo sa Bulohaton ngadto sa mga Kaigsoonan didto (Buhat 14:24-28)

B - ANG KONSEHO SA PAGKA-APOSTOL SA JERUSALAEM (Buhat 15:1-35)
C - ANG IKADUHANG MISYONARYONG PANAW (Buhat 15:36 - 18:22)
1. Ang Pagbulag ni Pablo Gikan kang Bernabe (Buhat 15:36-41)

2. Ang Pag-lig-on sa mga Iglesias a Siria ug sa Anatolia: Gipili si Timoteo alang sa Pag-alagad (Buhat 16:1-5)
3. Ang Balaang Espiritu Nagpugong sa mga Apostoles gikan sa Pagsulod sa Bitinia, diha sa Probinsiya sa Asia (Buhat 16:6-10)
4. Ang Pagtukod sa Iglesia sa Filipos (Buhat 16:11-34)

5. Ang Pagtukod sa Iglesia diha sa Tesalonica (Buhat 17:1-9)
6. Ang Pagkatukod sa Iglesia diha sa Berea (Buhat 17:10-15)
7. Si Pablo didto sa Atenas (Buhat 17:16-34)

8. Ang Pagtukod sa Iglesia diha sa Corinto (Buhat 18:1-17)
9. Ang Pagbalik ni Pablo ngadto sa Jerusalem ug sa Antioquia (Buhat 18:18-22)
D - ANG IKATULONG MISYONARYONG PANAW (Buhat 18:23 - 21:14)
1. Si Pablo diha sa Anatolia – Si Apolos didto sa Efeso ug sa Corinto (Buhat 18:23-28)

2. Ang Espirituhanong Pagkapukaw diha sa Efeso (Buhat 19:1-20)
3. Ang plano sa Apostol sa Pagbalik ngadto sa Jerusalem,, ug unya magpadayon ngadto sa Roma (Buhat 19:21-22)
4. Ang Kagubot sa mga Platiro sa Efeso (Buhat 19:23-41)

5. Ang Kataposang Panaw ni Pablo ngadto sa Macedonia ug sa Grecia (Buhat 20:1-3a)
6. Ang plano sa pagpatay kang Pablo diha sa Corinto – ang mga ngalan sa nagbiyahe nga mga kauban mikuyog kaniya paingon sa Jerusalem (Buhat 20:3b-5)
7. Ang Wali sa Gabii, ug ang Panihapon sa Ginoo didtosa Troas (Buhat 20:6-12)
8. Gikan sa Troas paingon sa Mileto (Buhat 20:13-16)
9. Ang Wali sa Pagbiya ni Pablo ngadto sa mga Obispo ug mga Anciano (Buhat 20:17-38)

10. Ang Paglawig gikan sa Anatolia paingon sa Lebanon (Buhat 21:1-6)
11. Gikan sa Tiro paingon sa Cesaria (Buhat 21:7-14)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)
1. Si Pablo miabot sa Jerusalem ug nagsugilon sa mga kaigsoonan mahitungod sa iyang ministeryo (Buhat 21:15-20)
2. Ang Pagdawat ni Pablo sa Pagtuli Sumala sa Balaod (Buhat 21:20-26)
3. Ang mga Judio miatake kang Pablo, og ang Romanhon mga kasundalohan nagluwas kaniya (Buhat 21:27-40)

4. Ang depensa ni Pablo atubangan sa iyang mga katagilungsod (Buhat 22:1-29)

5. Si Pablo atubangan sa Taas nga Konseho sa mga Judio (Buhat 22:30 - 23:10)
6. Ang Pagpakita ni Kristo ngadto kang Pablo sa Gabii (Buhat 23:11)
7. Ang mga panatiko nagplano batok kang Pablo (Buhat 23:12-22)
8. Si Pablo gibalhin gikan sa Jerusalem ngadto sa Cesarea (Buhat 23:23-35)

9. Ang Unang Pagdungog sa Bista diha sa Cesarea (Buhat 24:1-23)
10. Si Pablo nag-inusara Uban sa Gobernador ug sa iyang Asawa (Buhat 24:24-27)

11. Ang Ikaduhang Pagdungod sa Bista ni Pablo Atubangan sa Bag-o nga Gobernador (Buhat 25:1-12)
12. Si Pablo Atubagan ni Agripa II ug ang Iyang Harianong Panon (Buhat 25:13 - 26:32)


F - ANG PAGLAWIG GIKAN SA CESAREA NGADTO SA ROMA (Buhat 27:1 - 28:31)
1. Ang pagbalhin ngadto sa Sidon ug Unya ngadto sa Creta (Buhat 27:1-13)
2. Ang bagyo sa dagat, ug ang pagkalunod sa Malta (Buhat 27:14-44)

3. Ang Tingtunaw sa Malta (Buhat 28:1-10)
4. Ang Padayon nga Panaw paingon sa Roma diha sa Tingpamulak (Buhat 28:11-14)
5. Ang Sinugdanan sa Mga Bulohaton ni Pablo sa Roma (Buhat 28:15-31)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:08 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)