Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Hausa/هَوُسَا
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Cebuano -- John
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi -- French -- Hausa -- Hindi -- Indonesian -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Yiddish

Previous Book? -- Next Book

JUAN - ANG KAHAYAG NGA MISIDLAK SA KANGITNGIT

Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10
Jump to Chapter: 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21

PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
A - ANG PAGPAKATAWO SA DIOS INGON NGA PULONG DIHA KANG HESUS (Juan 1:1-18)
1. Ang sinugdan ug buhat sa pulong sawala pa ang pagpakatawo (Juan 1:1-5)
2. Ang Magbubunyag nagandam sa dalan ni Kristo (Juan 1:6-13)
3. Ang kapuno sa Dios gipakita sa iyang pagkatawo (Juan 1:14-18)
B - GIDALA NI KRISTO IYANG MGA DISIPOLO GIKAN SA PAGHINOLSOL NGADTO SA KALIPAY SA KAMINYOON (Juan 1:19 - 2:12)
1. Ang hugpong gikan sa Sanhedrin mipangutana sa Magbubunyag (Juan 1:19-28)
2. Mas daghang makatandog nga testimonya sa Magbubunyag mahitungod kang Kristo (Juan 1:29-34)
3. Ang unang unom ka disipolo (Juan 1:35-51)

4. Ang unang kahibulongan ni Hesus sa kasal sa Cana (Juan 2:1-12)
C - UNANG PAGBISITA NI KRISTO SA JERUSALEM (Juan 2:13 - 4:54) -- UNSA MAN ANG TINOOD NGA PAGSIMBA?
1. Ang paglimpyo sa Templo (Juan 2:13-22)
2. Si Hesus nakig- estorya kang Nicodemus (Juan 2:23 - 3:21)
a) Ang katawhan misandig ngadto kang Hesus (Juan 2:23-25)

b) Gikinahanglan ang bag-ong pagpakatawo (Juan 3:1-13)
c) Ang krus, tinugyanan sa pagkatawo ug usab (Juan 3:14-16)
d) Ang pagsalikway kang Kristo maghatod sa Paghukom (Juan 3:17-21)
3. Ang Magbubunyag nagpamatuod kang Hesus nga maoy Pamanhunon (Juan 3:22-36)

4. Si Hesus didto sa Samaria (Juan 4:1-42)
a) Si Hesus mihatod sa mananapaw ngadto sa paghinulsol (Juan 4:1-26)
b) Si Hesus midala sa iyang mga disipolo aron makita ang andam nga anihon (Juan 4:27-38)
c) Pagwali sa Ebanghelyo sa Samaria (Juan 4:39-42)
5. Pagtambal sa anak sa opisyal sa korte (Juan 4:43-54)

PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
A - IKADUHANG BIYAHE NGADTO SA HERUSALEM (Juan 5:1-47) -- PAGTUNGHA SA PANAG-AWAY TALI NI HESUS UG MGA JUDIO
1. Pagtambal sa bakol sa Bethesda (Juan 5:1-16)
2. Ang Dios mitrabaho uban sa Iyang Anak (Juan 5:17-20)
3. Si Kristo mibanhaw sa mga namatay ug mihukom sa kalibotan (Juan 5:20-30)
4. Ang upat ka testigo sa pagkadios ni Kristo (Juan 5:31-40)
5. Ang rason sa dili pagtuo (Juan 5:41-47)

B - SI HESUS ANG PAN SA KINABUHI (Juan 6:1-71)
1. Ang Pagpakaon sa lima kalibo (Juan 6:1-13)
2. Mipalayo si Hesus gikan sa mga gusto nga siya koronahan (Juan 6:14-15)
3. Si Hesus miduol sa iyang mga disipolo nga adunay kaguol (Juan 6:16-21)
4. Si Hesus mitanyag sa katawhan sa pagpili, “Pagdawat o Pagsalikway!” (Juan 6:22-59)
5. Ang pag-ayag sa mga disipolo (Juan 6:59-71)

C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
1. Ang mga pulong ni Hesus sa pista sa mga tulda (Juan 7:1 - 8:59)
a) Si Hesus ug iyang mga igsoong lalake (Juan 7:1-13)
b) Nagkalain-laing panan-aw sa katawhan tali kang Hesus ug sa taas nga konseho (Juan 7:14-53)

c) Ang mga mabalaodnon midala ug mananapaw kang Hesus aron sa paghukom (Juan 8:1-11)
d) Si Hesus ang kahayag sa kalibutan (Juan 8:12-29)
e) Ang Sala mag-ulipon (Juan 8:30-36)
f) Si satanas, mamumuno ug bakakon (Juan 8:37-47)
g) Si Kristo anaa na sa wala pa si Abraham (Juan 8:48-59)

2. Ang pag-ayo sa tawo nga nahimugsong buta (Juan 9:1-41)
a) Ang pag-ayo sa adlawng Igpapahulay (Juan 9:1-12)
b) Ang mga Judio nangutana sa naayong tawo (Juan 9:13-34)
c) Si Hesus nagpadayag sa iyang kaugalingon ingon nga Anak sa Dios niadtong iyang giayo (Juan 9:35-41)

3. Si Hesus ang Maayong Magbalantay (Juan 10:1-39)
a) Ang karnero nakadungog sa tingog sa tinuod nga magbalantay (Juan 10:1-6)
b) Si Hesus katohoan nga pultahan (Juan 10:7-10)
c) Si Hesus ang Maayong Magbalantay (Juan 10:11-21)
d) Ang atong seguridad naa sa paghiusa sa Amahan ug Anak (Juan 10:22-30)
e) Ang Anak sa Dios anaa sa Amahan ug ang Amahan anaakanako (Juan 10:31-39)

4. Ang Pagbanhaw ni Lazaro ug ang na dangatan niini (Juan 10:40 - 11:54)
a) Si Hesus mitabok sa Jordan (Juan 10:40 - 11:16)
b) Si Jesus mitagbo kang Marta ug ni Maria (Juan 11:17-33)
c) Ang Pagbanhaw ni Lazaro (Juan 11:34-44)
d) Ang Konseho sa mga Judio naghukom kang Hesus ug kamatayon (Juan 11:45-54)

PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
A - SA WALA MUABOT ANG MAHAL NGA ADLAW (Juan 11:55 - 12:50)
1. Si Hesus gisantalanahan sa Betania (Juan 11:55 - 12:8)
2. Si Hesus misulod sa Jerusalem (Juan 12:9-19)
3. Dunay mga Grego nga buot makigkita kang Hesus (Juan 12:20-26)
4. Ang Amahan gihimaya taliwala sa kagubot (Juan 12:27-36)
5. Katawhan nagmagahi sa ilang kaugalingon aron mahukman (Juan 12:37-50)

B - MGA PANGHITABO HUMAN SA KATAPOSANG PANIHAPON (Juan 13:1-38)
1. Si Hesus mihogas sa tiil sa iyang mga tinun-an (Juan 13:1-17)
2. Ang mubodhi nailhan ug kining tawhana nagsalimu-ang (Juan 13:18-32)
3. Ang bag-ong kasugoan alang sa Iglesia (Juan 13:33-35)

4. Si Kristo mitag-an sa paglimod ni Pedro (Juan 13:36-38)
C - ANG PAGPANAMILIT DIDTO SA KATAPOSANG PANIHAPON (Juan 14:1-31)
1. God is present in Christ (Juan 14:1-11)
2. Ang balaang Trinidad mikanaug ngadto sa magtutuo pinaagi sa Magdadasig (Juan 14:12-25)
3. Ang paghatag sa kalinaw ni Kristo isip panamilit (Juan 14:26-31)

D - ANG PANAMILIT SA DALAN PAINGON SA GETSEMAME (Juan 15:1 - 16:33)
1. Ang magpabilin kang Kristo mamungag daghan (Juan 15:1-8)
2. Ang atong pagpabilin sa panaghiusa diha sa Amahan nagpakita sa pagsinabtanay nga gugma (Juan 15:9-17)
3. Ang kalibotan nasilag ni Kristo ug sa iyang mga tinun-an (Juan 15:18 - 16:3)

4. Ang Balaang Espiritu nagpadayag sa pinakaimportante nga mga kaugmaran sa kasaysayan (Juan 16:4-15)
5. Si Kristo nagtagna sa kalipay sa mga disipulo sa kapistahan sa pagkabanhaw (Juan 16:16-24)
6. Ang kalinaw ni Kristo deri kanato maoy mopildi sa mga kasakitan sa kalibotan (Juan 16:25-33)

E - ANG PAGPATALIWALA NI HESUS SA PAG-AMPO (Juan 17:1-26)
1. Pasiuna sa pagpataliwala sa pag-ampo
2. Ang pag-ampo sa himaya sa Amahan (Juan 17:1-5)
3. Si Hesus nagpataliwala sa iyang mga apostoles (Juan 17:6-19)
4. Si Hesus nag-ampo sa panaghiusa sa Iglesia (Juan 17:20-26)

PARTE 4 - ANG KAHAYAG NAGBUNTOG SA KANGITNGIT (Juan 18:1 - 21:25)
A - MGA PANGHITABO GIKAN SA PAGDAKOP PAINGON SA PAGLUBONG (Juan 18:1 - 19:42)
1. Si Hesus gidakop diha sa tanuman (Juan 18:1-11)
2. Si Hesus gipangutana atubangan ni Annas ug ang paglimod ni Pedro sa tulo ka higayon (Juan 18:12-27)
3. Ang husay sa hukmanan nga Sibil atubangan sa Romanhong gobernador (Juan 18:28 - 19:16)
a) Ang sumbong batok sa mga harianong pag-angkon ni Kristo (Juan 18:28-38)
b) Ang pagpili nila ni Hesus ug Barabas (Juan 18:39-40)

c) Ang pagdagmal kang Hesus atubangan sa iyang mga tagasumbong (Juan 19:1-5)
d) Si Pilato nahadlok tungod sa langitnong kinaiya ni Kristo (Juan 19:6-11)
e) Ang dili matarong nga hukom ni Pilato kang Hesus (Juan 19:12-16)
4. Ang krus ug ang kamatayon ni Hesus (Juan 19:16b-42)
a) Ang paglansang sa krus ug ang mga sapot sa lubnganan (Juan 19:16b-22)
b) Ang pagbahinbahin sa mga sapot ug paghimo sa ripa (Juan 19:23-24)
c) Ang pulong ni Kristo sa iyang inahan (Juan 19:25-27)
d) Ang hingpit nga kataposan (Juan 19:28-30)
e) Ang pagduslak sa iyang kilid (Juan 19:31-37)
f) Ang paglubong ni Hesus (Juan 19:38-42)

B - ANG PAGKABANHAW UG ANG MGA PAGPAKITA NI KRISTO (Juan 20:1 - 21:25)
1. Mga panghitabo sa kaadlawon sa Pagsaylo (Pasko sa Pagkabanhaw) (Juan 20:1-10)
a) Si Maria Magdalena diha sa kilid sa lubnganan (Juan 20:1-2)
b) Si Pedro ug si Juan naglumba ug dagan ngadto sa lubnganan (Juan 20:3-10)
c) Si Hesus nagpakita kang Maria Magdalena (Juan 20:11-18)
2. Si Hesus mipakita sa iyang mga disipulo didto sa itaas nga kuwarto (Juan 20:19-23)
3. Si Hesus mipakita sa mga disipulo uban ni Tomas (Juan 20:24-29)
4. Kataposang pahayag sa ebanghelyo ni Juan (Juan 20:30-31)

5. Si Hesus mipakita didto sa lanaw (Juan 21:1-25)
a) Ang katingalanghang pagdakop sa mga isda (Juan 21:1-14)
b) Si Pedro nagpamatuod sa pag-alagad sa panon (Juan 21:15-19)
c) Mga panagna ni Hesus sa umaabot (Juan 21:20-23)
d) Ang pagsaksi ni Juan ug ang ebanghelyo (Juan 21:24-25)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:32 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)