Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Hausa/هَوُسَا
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Azeri -- Acts
This page in: -- Arabic -- Armenian -- AZERI -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Tamil -- Turkish -- Urdu -- Uzbek -- Yiddish

Previous Book? -- Next Book

HƏVARİLƏRİN İŞLƏRİ - Məsihin Zəfər Yürüşü

Həvarilərin İşləri Kitabının tədqiq edilməsi

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28

HİSSƏ 1 - YERUSƏLİMDƏ, YƏHUDEYADA, SAMARİYADA VƏ SURİYADA İSA MƏSİHİN CƏMİYYƏTİNİN TƏSİS EDİLMƏSİ - Həvari Peterin nəzarəti ilə (Həvarilərin İşləri 1 - 12)
A - YERUSƏLİMDƏ İLK İMANLILAR CƏMİYYƏTİNİN YARANMASI VƏ BÖYÜMƏSİ (Həvarilərin İşləri 1 - 7)
1. Həvarilərin İşləri Kitabına giriş və Məsihin son vədi (Həvarilərin İşləri 1:1-8)
2. Məsihin göyə qalxması (Həvarilərin İşləri 1:9-12)
3. Müqəddəs Ruhun tökülməsini gözləyən qrup (Həvarilərin İşləri 1:13-14)
4. Günah etmiş Yəhudanın yerinə Mattiyanın seçilməsi (Həvarilərin İşləri 1:15-26)

5. Əllinci Gün bayramında Müqəddəs Ruhun tökülməsi (Həvarilərin İşləri 2:1-13)
6. Peterin Əllinci Gün bayramında etdiyi vəz (Həvarilərin İşləri 2:14-36)
7. Həvarilər camaata nəsihət verərək xidmət edirlər (Həvarilərin İşləri 2:37-41)
8. Erkən İmanlılar Cəmiyyətində ruhani həyat (Həvarilərin İşləri 2:42-47)

9. Şikəst adamın şəfası (Həvarilərin İşləri 3:1-10)
10. Peterin məbəddə verdiyi vəz (Həvarilərin İşləri 3:11-26)

11. Peter və Yəhyanın birinci həbsi və məhkəməsi (Həvarilərin İşləri 4:1-22)
12. İmanlılar cəmiyyətinin müştərək duası (Həvarilərin İşləri 4:23-31)
13. İmanlılar Cəmiyyətinin müştərək həyatı (Həvarilərin İşləri 4:32-37)

14. Xananya və Sapfiranın ölümü (Həvarilərin İşləri 5:1-11)
15. Oyanış və çoxlu şəfalar (Həvarilərin İşləri 5:12-16)
16. Həvarilər zindana atılır və mələyin köməyi ilə azadlığa çıxır (Həvarilərin İşləri 5:17-25)
17. Bütün həvarilər Ali Şuranın önündə (Həvarilərin İşləri 5:26-33)
18. Qamlielin məsləhəti və həvarilərin qamçılanması (Həvarilərin İşləri 5:34-42)

19. İmanlılar cəmiyyətinin təşkili və yeddi köməkçinin seçilməsi (Həvarilərin İşləri 6:1-7)
20. Stefanın fəal şəhadəti (Həvarilərin İşləri 6:8-15)

21. Stefanın özünümüdafiə nitqi (Həvarilərin İşləri 7:1-53)
a) İman atalarının dövrünün təsviri (Həvarilərin İşləri 7:1-19)
b) Musanın dövrü (Həvarilərin İşləri 7:20-43)
c) Hüzur çadırı və məbədin inşa edilməsi (Həvarilərin İşləri 7:44-50)
d) Dikbaş xalqa qarşı şikayət (Həvarilərin İşləri 7:51-53)

e) Stefan Məsihin yolunda ilk şəhid olur (Həvarilərin İşləri 7:54 - 8:1)
B - XİLAS BARƏSİNDƏKİ MÜJDƏ SAMARİYA VƏ SURİYAYA YAYILIR VƏ BÜTPƏRƏSTLƏR İMANA GƏLMƏYƏ BAŞLAYIR (Həvarilərin İşləri 8 - 12)
1. Məsihin Yerusəlimdəki Cəmiyyətinə qarşı ilk təqib və imanlıların Samariyanın hər tərəfinə yayılması (Həvarilərin İşləri 8:1-8)
2. Cadugər Şimon və Peterlə Yəhyanın Samariyadakı fəaliyyəti (Həvarilərin İşləri 8:9-25)
3. Həbəşli hərəmağasının iman etməsi və vəftiz olması (Həvarilərin İşləri 8:26-40)

4. Məsihin Dəməşqin yaxınlığında Şaula zühur etməsi (Həvarilərin İşləri 9:1-5)
5. Xananyanın Şaulu vəftiz etməsi (Həvarilərin İşləri 9:6-19a)
6. Şaul Dəməşqdə Müjdəni vəz edir və yəhudilərin təqiblərinə məruz qalır (Həvarilərin İşləri 9:19b-25)
7. Paulun Yerusəlimdəki həvarilərlə ilk görüşü (Həvarilərin İşləri 9:26-30)
8. Məsih Peterin əlləri ilə böyük işlər görür (Həvarilərin İşləri 9:31-43)

9. Romalı yüzbaşı Kornelinin imana gəlməsi ilə Müjdənin yəhudi olmayan xalqlara yayılmasının başlanğıcı (Həvarilərin İşləri 10:1 - 11:18)

10. Bütpərəst mənşəli imanlılar üçün Antakyadakı imanlılar cəmiyyətinin təsis edilməsi (Həvarilərin İşləri 11:19-30)

11. Padşah Aqrippanın Yerusəlimdəki cəmiyyətə qarşı təqibləri (Həvarilərin İşləri 12:1-6)
12. Peterin mələyin köməyi ilə xilas olması (Həvarilərin İşləri 12:7-17)
13. Hirodun qəzəbi və ölümü (Həvarilərin İşləri 12:18-25)

HİSSƏ 2 - MÜJDƏNİN BAŞQA MİLLƏTLƏRƏ YAYILMASI BARƏDƏ XƏBƏRLƏR VƏ ANTAKYADAN ROMAYA KİMİ CƏMİYYƏTLƏRİN QURULMASI - Müqəddəs Ruh tərəfindən göndərilən həvari Paulun xidməti vasitəsilə (Həvarilərin İşləri 13 - 28)
A - BİRİNCİ MÜJDƏÇİ SƏYAHƏTİ (Həvarilərin İşləri 13:1 - 14:28)
1. Barnaba ilə Şaulun xidmət üçün ayrılması (Həvarilərin İşləri 13:1-3)
2. Müjdənin Kipr adasına yayılması (Həvarilərin İşləri 13:4-12)
3. Anadoludakı Antakyada Müjdənin yayılması (Həvarilərin İşləri 13:13-52)

4. Konyadakı imanlılar cəmiyyətinin qurulması (Həvarilərin İşləri 14:1-7)
5. Listradakı imanlılar cəmiyyətinin qurulması (Həvarilərin İşləri 14:8-20)
6. Həvarilərin Derbedəki xidməti və təzəcə qurulmuş cəmiyyətləri möhkəmləndirməsi (Həvarilərin İşləri 14:21-23)
7. Həvarilərin Suriyadakı Antakyaya qayıtması və oradakı bacı-qardaşlara xidmətləri barədə hesabat verməsi (Həvarilərin İşləri 14:24-28)

B - YERUSƏLİMDƏKİ HƏVARİ MƏCLİSİ VƏ ONUN NƏTİCƏLƏRİ (Həvarilərin İşləri 15:1-35)
C - İKİNCİ MÜJDƏÇİ SƏYAHƏTİ (Həvarilərin İşləri 15:36 - 18:22)
1. Paulun Barnabadan ayrılması (Həvarilərin İşləri 15:36-41)

2. Suriya və Anadoludakı cəmiyyətlərin möhkəmləndirilməsi: Timoteyin xidmətə seçilməsi (Həvarilərin İşləri 16:1-5)
3. Müqəddəs Ruh həvarilərin bəzi yerlərə getməsinə mane olur (Həvarilərin İşləri 16:6-10)
4. Filipidəki cəmiyyətin qurulması (Həvarilərin İşləri 16:11-34)

5. Salonikdə imanlılar cəmiyyətinin qurulması (Həvarilərin İşləri 17:1-9)
6. Veriyada imanlılar cəmiyyətinin qurulması (Həvarilərin İşləri 17:10-15)
7. Paul Afinada (Həvarilərin İşləri 17:16-34)

8. Korinfdə imanlılar cəmiyyətinin qurulması (Həvarilərin İşləri 18:1-17)
9. Paulun şərqə: Yerusəlimə və Antakyaya qayıtması (Həvarilərin İşləri 18:18-22)
D - ÜÇÜNCÜ MÜJDƏÇİ SƏYAHƏTİ (Həvarilərin İşləri 18:23 - 21:14)
1. Paul Anadoluda və Apollo Efes və Korinfdə (Həvarilərin İşləri 18:23-28)

2. Efesdə və Anadoluda ruhani oyanış (Həvarilərin İşləri 19:1-20)
3. Həvari Yerusəlimə qayıdıb, oradan Romaya səyahət etməyi planlaşdırır (Həvarilərin İşləri 19:21-22)
4. Efesdə zərgərlərin qarışıqlığı (Həvarilərin İşləri 19:23-41)

5. Paulun Makedoniyaya və Yunanıstana son səyahəti (Həvarilərin İşləri 20:1-3a)
6. Korinfdə Paula qarşı hazırlanan sui-qəsd və onunla birlikdə Yerusəlimə səfərə gedən yoldaşlarının adları (Həvarilərin İşləri 20:3b-5)
7. Gecə söhbəti və Troasdakı Rəbbin Süfrəsi (Həvarilərin İşləri 20:6-12)
8. Troasdan Miletə (Həvarilərin İşləri 20:13-16)
9. Paulun nəzarətçilərə və ağsaqqallara vida müraciəti (Həvarilərin İşləri 20:17-38)

10. Anadoludan Livana dəniz səyahəti (Həvarilərin İşləri 21:1-6)
11. Surdan Qeysəriyyəyə (Həvarilərin İşləri 21:7-14)
E - PAULUN YERUSƏLİMDƏ VƏ QEYSƏRİYYƏDƏ HƏBS EDİLMƏSİ (Həvarilərin İşləri 21:15 - 26:32)
1. Paul Qüdsə çatır və bacı-qardaşlarına öz xidmətlərindən danışır (Həvarilərin İşləri 21:15-20)
2. Paulun Qanuna görə paklanma mərasimini yerinə yetirməsi (Həvarilərin İşləri 21:20-26)
3. Yəhudilərin Paula hücumu və romalı əsgərlərin onun köməyinə yetişməsi (Həvarilərin İşləri 21:27-40)

4. Paulun soydaşları qarşısında özünümüdafiəsi (Həvarilərin İşləri 22:1-29)

5. Paul yəhudilərin Ali Şurası qarşısında (Həvarilərin İşləri 22:30 - 23:10)
6. Məsihin gecə vaxtı Paula zühur etməsi (Həvarilərin İşləri 23:11)
7. Qeyrətli yəhudilərin Paula qarşı sui-qəsdi (Həvarilərin İşləri 23:12-22)
8. Paulun Yerusəlimdən Qeysəriyyəyə köçürülməsi (Həvarilərin İşləri 23:23-35)

9. Qeysəriyyədəki məhkəmənin birinci iclası (Həvarilərin İşləri 24:1-23)
10. Paulun vali və arvadı ilə şəxsi görüşləri (Həvarilərin İşləri 24:24-27)

11. Yeni valinin önündə məhkəmənin ikinci iclası (Həvarilərin İşləri 25:1-12)
12. Paul padşah II Aqrippa və məiyyəti qarşısında (Həvarilərin İşləri 25:13 - 26:32)


F - QEYSƏRİYYƏDƏN ROMAYA DƏNİZ SƏYAHƏTİ (Həvarilərin İşləri 27:1 - 28:31)
1. Paul Sidona və oradan Kritə gedir (Həvarilərin İşləri 27:1-13)
2. Dənizdə fırtına qopur və gəmi Malta adasında qəzaya uğrayır (Həvarilərin İşləri 27:14-44)

3. Paul Malta adasında qış keçirir (Həvarilərin İşləri 28:1-10)
4. Romaya səyahət yazda davam edir (Həvarilərin İşləri 28:11-14)
5. Paul Romada xidmət etməyə başlayır (Həvarilərin İşləri 28:15-31)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 10, 2014, at 08:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)